STAFF


Professor
K. YAKUBO


Associate Professor
Y. ASANO


Assistant Professor
H. OBUSESTUDENTS
Doctor's course
  Name Room Ext.
DC3 Shu SUZUKI A2-29 6622
DC2 Satoshi IKEGAYA A2-66 6624
Master's course
  Name Room Ext.
MC2 Keimei SAKURAI A2-29 6622
Kazuya FUKUSHI A2-66 6624
MC1 Yuki KAMAKURA A2-66 6624
Akihiro SASAKI A2-66 6624
Yosuke SHIMIZU A2-29 6622
Yuka FUJIKI A2-66 6624
Ken MOCHIZUKI A2-66 6624
Yoshihiro YAMANE A2-66 6624
Undergraduate
  Name Room Ext.
B4 Rihito IIJIMA A2-66 6624
Shigetaro TAMURA A2-66 6624
Yusuke FUJISAWA A2-66 6624
Taketoki YAMASHITA A2-66 6624
Shota WATANABE A2-66 6624

Emeritus Professor: Tsuneyoshi NAKAYAMA